Gebiedsteams

logo

Snelmenu

Zoeken

Gebiedsteams

Het gebiedsteam is er voor u

De meeste mensen redden zich prima zelf. Wie hulp nodig heeft, regelt dat vaak in de eigen omgeving. Maar voor sommige mensen is dat moeilijk. De gemeente heeft de taak hen daarbij te ondersteunen. Met gebiedsteams regelt de gemeente de zorg en ondersteuning aan haar inwoners. Want we willen dat kinderen gezond en veilig opgroeien en dat volwassenen zo lang mogelijk mee blijven doen in de samenleving. Op eigen kracht of met hulp van familie, vrienden, bekenden, vrijwilligers of de deskundigen van het gebiedsteam.

Vraag of probleem? Bel het gebiedsteam!

Heeft u vragen of zorgen op het gebied van welzijn, zorg, werk en jeugd? Over bijvoorbeeld inkomen, wonen, onderwijs, dagbesteding, vrijwilligerswerk, uw gezin of relatie? U vindt hier de contactgegevens van het gebiedsteam van uw gemeente. Vaak kunnen we uw vraag meteen beantwoorden. U krijgt ondersteuning dicht bij huis, snel en met vaste contactpersonen. En geheel afgestemd op uw persoonlijke situatie of hulpvraag. 

U kunt echter ook gebruik maken van het meldformulier Zorg en Ondersteuning.

Wie zijn wij

Ons team bestaat uit deskundige medewerkers. Wij werken nauw samen met andere professionals in uw omgeving, zoals huisartsen, jongerenwerkers, leerkrachten en consulenten werk en inkomen. Ook hebben wij contact met verenigingen, kerken, vrijwilligerslocaties en andere maatschappelijke instellingen. Samen vormen wij een sterk ondersteuningsnetwerk. Daardoor kunnen wij u vaak snel helpen om een juiste oplossing te vinden, dicht bij huis.

Hoe werken wij

Heeft u alleen advies nodig? Dan kunnen wij u in de meeste gevallen snel op weg helpen. Heeft u onze hulp of ondersteuning voor een korte of langere periode nodig? Dan krijgt u een vast contactpersoon. Samen met hem of haar maakt u een plan waarin staat welke doelen u wilt bereiken en hoe u dit gaat doen. Wij bekijken samen met u wat u zelf kunt doen en hoe u hulp van familie, vrienden of buren kunt inzetten. Heeft u meer hulp of specialistische hulp nodig? Dan schakelen we samen met u de juiste specialist of instantie in.

Uw privacy en persoonsgegevens

Om ons werk goed te kunnen doen, hebben we uw persoonsgegevens nodig. Het gebiedsteam gaat daar zorgvuldig mee om. In de Wet bescherming persoonsgegevens staat hoe wij dat moeten doen. Als wij instanties voor u inschakelen moeten wij vaak gegevens delen. U wordt hierover geïnformeerd. Het kan gaan om bijvoorbeeld hulp bij wonen, zorg, werk, inkomen, opvoeding of onderwijs. Voor goede hulp is het belangrijk dat wij uw gegevens en uw hulpvraag kunnen delen. Zo hoeft u niet steeds hetzelfde te vertellen en kunt u snel geholpen worden. Wilt u niet dat wij uw gegevens delen? Dan kunt u dit bij ons aangeven.

Wat zijn persoonsgegevens?

Alle gegevens die herleidbaar zijn naar een persoon. Bijvoorbeeld: naam, adres en telefoonnummer. Deze gegevens worden opgeslagen in uw dossier. We zijn verplicht om een dossier aan te leggen.

Geheimhouding

De medewerkers van het gebiedsteam die toegang hebben tot uw gegevens, hebben geheimhoudingsplicht.

Toestemming

Wij mogen uw persoonsgegevens niet aan anderen verstrekken als u hier bezwaar tegen heeft. Instemming wordt in uw dossier vastgelegd. Vaak is het nodig dat wij gegevens naar een andere instantie sturen. Bijvoorbeeld om u ergens aan te melden of om een indicatie aan te vragen. Dan vraagt de medewerker u een machtiging te ondertekenen waarin u ons daarvoor toestemming geeft.

Uitzondering

Als er een vermoeden is van kindermishandeling of huiselijk geweld, kan het gebiedsteam zonder uw toestemming toch uw gegevens aan anderen verstrekken. In dergelijke gevallen mag het gebiedsteam het belang van het slachtoffer voor laten gaan.

Recht op inzage

U heeft recht op inzage in en afschrift van uw gegevens.

Recht op aanvulling, verandering en afscherming

U heeft het recht om uw dossier aan te vullen. Zo kunt u ook een eigen verklaring in het dossier laten opnemen. U mag feiten die onjuist zijn wijzigen. Verder mag u bepalen welke personen er geen inzage in (een deel van) uw dossier mogen hebben.

Recht op verwijdering en vernietiging

U heeft het recht om gegevens die niet relevant zijn voor de ondersteuning die u van ons krijgt, te verwijderen of om een deel van of het gehele papieren dossier te laten vernietigen. U kunt bij de medewerker waarmee u contact heeft, schriftelijk een verzoek indienen tot inzage, afschrift, aanvulling, verandering, verwijdering of vernietiging. Het gebiedsteam handelt uw verzoek binnen een maand af. Het gebiedsteam kan op grond van de wet uw verzoek weigeren.

Verwijsindex

Het gebiedsteam is aangesloten bij de Verwijsindex Friesland. Dit is een landelijk systeem waarin beroepskrachten melding maken van hun betrokkenheid bij een jongere of een gezin. Het komt voor dat uw kind van meerdere professionals hulp of begeleiding krijgt en dat zij dat niet altijd van elkaar weten. Via de Verwijsindex kunnen professionals laten zien dat zij betrokken zijn bij uw kind. Zo kan er goed worden samengewerkt met andere hulpverleners en krijgt u en/of uw kind de best passende ondersteuning/begeleiding. In de Verwijsindex staat een signaal. Een signaal is niets meer dan de naam, het adres en de geboortedatum van uw kind, gekoppeld aan de naam en contactgegevens van de betrokken professional. Er staat niet in waarom de professional betrokken is bij uw kind of uw gezin. Ouders en jeugdigen vanaf 16 jaar worden geïnformeerd over deze registratie.

Heeft u een klacht?

Wij willen u zo goed mogelijk helpen. Toch kunt u ontevreden zijn over de manier waarop wij dat doen. Bent u niet tevreden over een medewerker van het gebiedsteam? Wilt u graag een andere medewerker? Of voelt u zich onheus bejegend door een medewerker van het gebiedsteam? U kunt dan een klacht indienen.

Welke stappen kunt u zetten?

  • Stap 1: Probeer eerst de klacht of onvrede met de medewerker te bespreken. Een gesprek kan opluchten en leiden tot een oplossing.
  • Stap 2: Als een gesprek niet helpt of als u uw klacht niet met de medewerker wilt bespreken dan kunt u contact opnemen met de manager Gebiedsteams. U stuurt uw gemeente (gericht aan de manager Gebiedsteams) een brief over de klacht. Er wordt dan zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.

Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht, dan kunt u ondersteuning vragen bij Zorgbelang Fryslân. De afdeling Informatie- en Klachtenopvang is van maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 15.00 uur bereikbaar op telefoonnummer 058-2137138. U kunt ook op de website kijken: www.zorgbelang-fryslân.nl.